Governance

BB3.0 helpt u om uw complexe governance vraagstukken op te lossen. BB3.0 werkt daartoe samen met governance specialisten Selma Smit en Paulien Siegman van GPSS. GPSS staat voor een pragmatische en integrale aanpak van vraagstukken op het terrein van governance, strategie, pensioen-juridisch en stakeholdermanagement. GPSS onderscheidt in haar aanpak 12 elementen van een goede governance (zie ook www.gpss.nu). Deze elementen laten zich clusteren in de volgende domeinen.

Toekomstvisie en strategie

Een goede governance begint met een duidelijke toekomstvisie en een heldere strategie. Samen met u maken wij een analyse van de positie van uw pensioenfonds in de veranderende omgeving. Wij helpen u realistische lange termijn doelstellingen van uw fonds te formuleren die het beste de belangen van uw deelnemers dienen. Wij ondersteunen u bij het formuleren en realiseren van de strategie waarmee u de doelstellingen kunt realiseren.

Keuze, implementatie en optimalisatie bestuursmodel

Op basis van uw missie, visie en strategie kan een aansluitend bestuursmodel en uitvoeringsmodel worden vormgegeven. Wij adviseren fondsen bij de evaluatie van het bestaande bestuursmodel, de eventuele overstap naar een andere bestuursmodel en de optimalisatie van het bestaande bestuursmodel. Ook kunnen wij de implementatie van een nieuw bestuursmodel volledig voor u verzorgen. Daarbij vertalen wij niet alleen uw keuze in procedures en fondsdocumenten, maar trainen wij ook de mensen zodat zij zich comfortabel kunnen voelen in hun nieuwe rol.

Rolvastheid: rol kennen en begrijpen

In onze aanpak stellen wij de mensen die het moeten uitvoeren centraal. Het is belangrijk dat zij hun rol kennen en begrijpen en de tools hebben om die goed uit te kunnen uitoefenen. Daardoor kunnen zij rolvast opereren en zich comfortabel voelen in hun rol. Dit realiseren wij met het uitschrijven van de taken en verantwoordelijkheden, veelal gevolgd door doelgerichte trainingen die zodanig op maat worden gesneden dat zij volledig aansluiten bij uw wensen en de situatie van uw fonds.

Passende kennis, competenties en gedrag

Passende kennis, competenties en gedrag vormen het fundament van een goede governance. Zelfevaluatie is een uitstekend instrument om dit in beeld te brengen. Wij bieden verschillende varianten van collectieve en individuele zelfevaluatie aan. Voor welke variant u ook kiest, elke zelfevaluatie sluiten wij af met een afrondende sessie. De uitkomsten werken wij uit in een concreet actieplan en eindrapport. Als blijkt dat er aanvullende kennis en competenties nodig zijn, kunnen wij vervolgens een maatwerktrainingen verzorgen om de hiaten te vullen.

Juridische verankering en compliance

Uw governance systeem is verankerd in uw juridische documentatie. De rollen van elk orgaan en persoon, maar ook uw beleidsdocumenten en processen dienen daarbij aan te sluiten, zodat transparant is op welke wijze u te werk gaat. Wij kunnen u ondersteunen om te zorgen dat uw juridische documentatie up to date en onderling consistent is. En tevens aansluit bij actuele wet- en regelgeving, gemaakte beleidskeuzes en uw feitelijke processen en organisatie.

Stakeholdermanagement

Een goede relatie met alle stakeholders van uw pensioenfonds is de basis voor het vertrouwen in het fonds. Goed verwachtingsmanagement en daaruit voortvloeiend: transparantie en een effectieve communicatie zijn belangrijke elementen van stakeholder management. Ook is de wijze waarop het bestuur invulling geeft aan het verantwoordingsproces medebepalend voor haar succes. Wij helpen u hierbij graag en helpen zo nodig een verstoorde relatie tussen bestuur en verantwoordingsorgaan te herstellen.

Top