Risicomanagement en actuariaat

De specialisten van BB3.0 helpen u op het gebied van risicomanagement. Veelal doen wij dat zelf of zoals bij de rapportagemogelijkheden en de LDI check, doen wij dit samen met onze partners, die hiervoor alle expertise in huis hebben.

Dashboard/rapportage

In samenwerking met partners, bij wie maatwerk rapportages ontwikkelen en vullen dagelijkse kost is, is het mogelijk om elk gewenste rapportage te maken voor het pensioenfonds, voorbeeld:

 • Financiële rapportage:
  • Positie (balans), resultaten, risico’s en gevolgen voor beleid
  • Stand dekkingsgraad met bijbehorende S-factoren
  • Performance rapportage
  • Herstelplanmonitor
  • Scenario-analyse
  • Kostenoverzicht
 • Samenvatting overige rapportages in een compact en begrijpelijk overzicht
  • (“niet meer maar beter”)
  • SLA rapportages
  • (relevante) performance rapportages
  • Compliance- en incidentrapportages
  • ISAE 3402 rapportages
  • Et cetera

Uitbestedingsbeleid

Strategie en beleid zijn voorbehouden voor het bestuur.. BB3.0 verzorgt:

 • Risico en kosten afstemming,
 • Voorkomen doublures in de uitbesteding
 • Continu proces van plannen, doen, controleren en acteren.
 • Tactisch beleid, inregelen
 • Operationele processen, evaluatie en bijstelling
 • Voldoen aan alle wetgeving:

Modulaire kostentool

T.b.v. het uitbestedingsbeleid, hebben wij een kostentool ontwikkeld, welke als hulpmiddel gebruikt kan worden bij het ontwikkelen van een optimaal uitbestedingsbeleid. Bij deze tool is rekening gehouden met een twintigtal scenario’s welke bij pensioenfondsen voor kunnen komen.
Elk pensioenfonds kent zijn eigen dynamiek met bijbehorende uitbestedingsbeleid. Wij kunnen voor u, rekening houdend met het “DNA” en wensen van het fonds het optimale uitbestedingsbeleid formuleren. Als u meer wilt weten, vraag het Rob Braaksma: rob@bb30.nl of 06-51644142

 • Gehanteerde richtlijnen:
  • Guidance uitbestedingsbeleid DNB
  • NEN-ISO 37500
  • Aanbevelingen uitvoeringskosten 2016 pensioenfederatie
 • Voorkoming onnodige overlap, we maken onderscheid in:
  • Uitvoeren
  • Advisering
  • Ondersteuning
 • Kostenbesparend tot 40%

Actuariaat

BB3.0 werkt samen met  een aantal actuariële partners, welke alle expertise in huis  hebben op het gebied van wet- en regelgeving, rekenrente, beleggingsbeleid etc.

 • Actuarieel en pensioen advies tegen lokale kosten
 • Pré certificering jaarrekening onafhankelijk
 • Sterfteonderzoek
 • Analyse van resultaat naar bronnen waaronder sterfte, kosten, arbeidsongeschikheid, intrest, herverzekering, mutaties, wijziging grondslagen.
 • Onafhankelijke input berekening vereist eigen vermogen
 • Kostendekende premie
 • Herverzekeringsbeleid en uitvoering
 • Haalbaarheidstoets
 • Herstelplan
 • ABTN

Pré certificering actuarieel

Pré Certificering werkt kostenefficient en brengt de kosten voor het certificeringstraject op een lager niveau.

 • Onafhankelijke check over alle aanspraken
 • De berekening en het verloop van de voorziening pensioenverplichtingen
 • De technische analyse
 • Het verloop van de aantallen en de opgebouwde pensioenen per status van de (gewezen) deelnemer en gepensioneerden
 • Berekeningen van gegevens t.b.v. het jaarverslag en staten en ter vaststelling van het (minimaal) vereist eigen vermogen
 • Opstellen actuarieel rapport
 • Onafhankelijke controle
 • Rapportages voor de toezichthouder

Beleggingsrisico

Een pensioenfonds of verzekeraar moet uitkeringen doen in toekomst. Door ervoor te zorgen dat de inkomsten uit beleggingen samenvallen met deze uitkeringen (cashflowmatching) kan het pensioenfonds het renterisico beperken. Dit noemt men liability driven investment (LDI). Wij kunnen u helpen bij het opstellen van beleid dat hiermee rekening houdt.

En daarnaast bieden wij nog andere diensten die u helpen bij het managen van uw beleggingsrisico’s.

 • Beleid Rente-afdekking (LDI)
 • ALM
 • Monitoren renterisico, deze check is bedoeld als ‘second opinion’ en controleert of de werkelijke beleggingen overeenkomen met de doelstellingen.
 • Risico rapportages
 • Self assesment voor het pensioenfondsbestuur
Top